Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Nabór na referenta świadczeń pomocy społecznej

Czcionka:

 Informacja o wynikach naboru

 

na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu informuje, że na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U z 2019r. poz.1282) na stanowisko urzędnicze – referenta do spraw świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu przyjęta została oferta

Pani Katarzyny Dmowskiej, zam. Międzylesie

 

Uzasadnienie

Wybrana kandydatura spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione  w ogłoszeniu o naborze, w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte.

 

Kierownik OPS w Międzylesiu

Agnieszka Łąk

 

 

 

Międzylesie, dnia 29 października 2021r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYLESIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYLESIU

ul. Kolejowa 3

57-530 Międzylesie

 

      Określenie stanowiska urzędniczego:

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 (nazwa stanowiska pracy)

Termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: listopad 2021r.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane               z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość:

 • ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o pomocy społecznej,

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

3) preferowane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,

4) dyspozycyjność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presja czasu, umiejętność analizy dokumentów,

5) poprawna komunikacja pisemna,

6) zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,

7) mile widziany staż pracy w administracji samorządowej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru osób korzystających z pomocy społecznej,
 2. przygotowywanie projektów decyzji w sprawach pomocy społecznej,
 3. terminowe przygotowywanie i wysyłanie wszelkich sprawozdań i zbiorów centralnych                       z realizacji świadczeń z pomocy społecznej, w tym także w formie elektronicznej,
 4. sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji przez głównego księgowego,
 5. prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 6. przestrzeganie terminowości realizacji świadczeń,
 7. doręczanie zainteresowanym decyzji o przyznaniu, odmowie lub wstrzymaniu świadczeń,
 8. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją dodatków mieszkaniowych                                             i zryczałtowanych dodatków energetycznych,
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego - po wszczęciu go przez pracownika socjalnego - w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
 10. rejestrowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism przychodzących,
 11. kompletowanie dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem,
 12. prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
 13. realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Międzylesie,
 14. przyjmowanie wniosków, rozliczanie, przygotowanie projektu decyzji administracyjnych oraz prowadzenie całości postępowania związanego z realizacją stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,
 15. współpraca z innymi specjalistami i instytucjami w ramach potrzeb wynikających z pracy                 z klientem,
 16. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamiania się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
 17. wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu w rozumieniu przepisów              o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy – pełny etat;

2) praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, ul.Kolejowa 3,

3) praca wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany odręcznie list motywacyjny
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursów i szkoleń (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy (podpisane odręcznie);
 6. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. podpisane odręcznie oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,
 9. podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze
 11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 12. podpisane odręcznie oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO,
 13. podpisana odręcznie zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

1)  Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko referenta do spraw świadczeń  pomocy społecznej”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu, ul.Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie w terminie do dnia                        28 października 2021 r. do  godz.  15.00 osobiście lub  pocztą  (liczy się  data  wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu).

2)  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. INNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NABOREM NA STANOWISKO:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 81 26 638.
 5. Otwarcie kopert nastąpi dnia 29 października 2021r. o godz.9.00
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze będzie umieszczone na stronie internetowej OPS www.miedzylesie.naszops.pl oraz  Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.ops.miedzylesie.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu .
 7. Kandydaci nie spełniający warunków nie będą o tym informowani.
 8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez kandydatów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie zostaną zniszczone.
 9. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
 • I etap – sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.

 

IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS www.miedzylesie.naszops.pl oraz  Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.ops.miedzylesie.pl   oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu .

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Agnieszka Łąk

 

 

Międzylesie, dnia 18 października 2021r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 21.10.2021, 13:47

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Utworzono dnia 14.12.2020, 13:10

oiświadczenie o pełni praw publicznych

Utworzono dnia 14.12.2020, 13:10

oświadczenie o stanie zdrowia

Utworzono dnia 14.12.2020, 13:10

oświadczenie o niekaralności

Utworzono dnia 14.12.2020, 13:10

Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 14.12.2020, 13:10

Zegar

Imieniny