Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Czcionka:

http://www.miedzylesie.naszops.pl/bip/nabor-pracownikow    - szczegóły naboru i jego wyniki

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr  1/2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Międzylesiu z dnia 11 lutego 2019r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu

ul. Kolejowa 3

57-530 Międzylesie

 

II. Stanowisko urzędnicze i wymogi czasu pracy:

Stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

III. Niezbędne wymagania: głównym księgowym może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

IV. Dodatkowe wymagania: 

 1. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. Znajomość ustaw: o finansach publicznych,   rachunkowości,  systemie ubezpieczeń społecznych,   o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych;
 3. Doświadczenie zawodowe w  jednostkach pomocy społecznej;
 4. Znajomość  programu: płatnik, finansowo- księgowego.
 5. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 6. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań;
 7. Nieposzlakowana opinia;

 

V. Informacja dotycząca  wskaźnika  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej OPS,
 • prowadzenia rozliczeń z ZUS, US,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie deklaracji ZUS,
  • dokonywanie przelewów,
  • dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
  • kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku (rozliczenie inwentaryzacji rocznej);
  • właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną.
  • przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
  • sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
  • opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
  • zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
  • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  • rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
  • rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku głównego księgowego,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwającego zatrudnienia);
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm);
 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli dotyczy).

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego OPS w Międzylesiu”  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu (w  pokój nr 103) w terminie 15 marca 2019r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres  :  Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. Kolejowa 3,                   57-530 Międzylesie.

 

 1. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu”  i podpisane.

 1. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składająca dokumenty.
 2. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu  - Agnieszka Łąk, tel. 74 814 87 64 lub 74 812 66 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
 4. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę.

IX. Inne informacje

 1. Kandydaci z kompletem dokumentów spełniających wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną,
 2. Kandydaci nie spełniający warunków nie będą o tym informowani,
 3. Otwarcie kopert nastąpi dnia 15 marca 2019r. o godz.12.00
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.miedzylesie.naszops.pl/bip  oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu
 5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez kandydatów w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie zostaną zniszczone.

 

 

Międzylesie, dnia 11 lutego 2019r.

                            Kierownik

                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

                                                                            mgr Agnieszka Łąk

Zegar

Imieniny