Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

RODO

Czcionka:

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie.

 

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni konsorcjum, którego liderem jest firma Netkoncept sp. z o.o, ul.Partyzancka 5a,    45-801 Opole, z którym kontakt jest poprzez adres poczty e-mail: iod.ops.miedzylesie@netkoncept.com.

 

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub      art. 9 ust. 2 lit. b, RODO
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu;
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Ośrodek przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

 

Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy,  osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy.

 


Odbiorcami danych osobowych mogą być :

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt

 

Pouczenie: Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 

Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli informacyjnej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO.

Zegar

Imieniny