Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Czcionka:

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny- czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także  współmałżonkowie jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej w  związku  z  koniecznością  prawowania  stałej opieki  nad  osobą legitymującą się  orzeczeniem  o  znacznym   stopniu  niepełnosprawności   albo  orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenia osób wymagających opieki nie muszą  też spełniać takiego warunku, który wprowadzono przy nowym świadczeniu pielęgnacyjnym, czyli że niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia ale podczas nauki  w szkole lub szkole wyższej.

Wprowadzono kryterium dochodowe – 764 zł.
W celu ustalenia dochodu liczy się łączny dochód dwóch rodzin:
rodziny osoby sprawującej opiekę   i rodziny osoby wymagającej opieki.

Wysokość świadczenia:

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi  520 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę:

 •    ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 •    podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 •    ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 •    legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny   zastępczej    spokrewnionej,  w   rodzinnym   domu  dziecka  albo,  w  związku  z koniecznością kształcenia,  rewalidacji lub  rehabilitacji,  w  placówce  zapewniającej   całodobową   opiekę, w  tym  w specjalnym  ośrodku  szkolno-wychowawczym  z   wyjątkiem   podmiotów   wykonujących   działalność    leczniczą   i   korzysta  w  niej  z  całodobowej  opieki  przez  więcej niż 5 dni w tygodniu;

3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5. na  osobę  wymagającą  opieki  jest ustalone prawo  do  dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6. na   osobę  wymagającą   opieki  członek  rodziny   jest  uprawniony   za  granicą  do  świadczenia    na     pokrycie  wydatków   związanych   z    opieką,  chyba  że    przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  lub dwustronne  umowy o zabezpieczeniu  społecznym stanowią inaczej.

 

Niezbędne dokumenty:

 •    wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 •    dowód osobisty wnioskodawcy,
 •    orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 •    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie,
 •    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
 •    zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 •    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 •    inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

Zegar

Imieniny