Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Świadczenie pielęgnacyjne

Czcionka:

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 •    nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
 •    w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

O świadczenie pielęgnacyjne może ubiegać się:

 •    Matka lub ojciec,
 •    Opiekun faktyczny dziecka,
 •    Rodzina zastępcza spokrewniona,
 •    Pełnoletnie dziecko na rodzica,
 •    Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo) ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:

               1.    rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

               2.    poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu (czyli dzieci), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

               3.     nie ma ustanowionego  opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  ze  wskazaniami:  konieczności   stałej  lub długotrwałej    opieki   lub  pomocy  innej   osoby   w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Świadczenia pielęgnacyjne przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Wysokość świadczenia:

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości  1 300 zł miesięcznie;

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba  sprawująca  opiekę  ma  ustalone  prawo  do emerytury,  renty,  renty  rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 •    osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 •    osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 •    osoba  wymagająca  opieki  została  umieszczona  w  rodzinie zastępczej, z   wyjątkiem   rodziny   zastępczej    spokrewnionej,   rodzinnym   domu   dziecka  albo,  w  związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową  opiekę,  w  tym  w   specjalnym  ośrodku  szkolno - wychowawczym, z  wyjątkiem  podmiotu  wykonująceg  o działalność   leczniczą  i  korzysta w  niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 •    na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 •    członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 •    na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wydane na stałe lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność ww. orzeczenia.

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niezbędne dokumenty:

 •    wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
 •    dowód osobisty wnioskodawcy,
 •    orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 •    dokument potwierdzający naukę w szkole lub szkole wyższej jeżeli niepełnosprawność powstała między 18 a 25 rokiem życia,
 •    postanowienie  sądu o  ustanowieniu  rodziny  zastępczej przypadku gdy o świadczenie ubiega się spokrewniona rodzina zastępcza,
 •    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo świadczenie,
 •    inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

W przypadku gdy wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności w stosunku do osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Zegar

Imieniny