Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

Czcionka:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wysokość dodatku:

  •    dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości: 1 000 zł.

Od  1 stycznia  2012   roku  prawo  do  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  urodzenia  dziecka  i  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Niezbędne dokumenty:

  •    wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
  •    zaświadczenie lekarskie potwierdzajace pozostawanie kobiety pod opieką lekarską,
  •    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  •    kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zapomogę  (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
  •    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
  •    zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
  •    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
  •    informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
  •    inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.

Zegar

Imieniny