Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Posiłek

Czcionka:

RZĄDOWY PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

Pomoc w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomoc jest udzielana w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Dlatego też, aby pomoc mogła być udzielona, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Kryterium dochodowe:

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. odpowiednio:

  •   dla osoby samotnie gospodarującej – dochód nie może przekraczać 951 zł,
  •   dla osoby w rodzinie – dochód nie może przekraczać 771 zł.

Formy pomocy:

W ramach Programu są realizowane działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie:

  •    posiłku,
  •    świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  •    świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu udziela pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży na terenie szkół i przedszkoli, do których uczęszczają, natomiast dzieciom nie uczęszczającym do szkół i przedszkoli oraz osobom dorosłym uprawnionym, pomoc udzielania jest w postaci  zasiłku celowego na zakup żywności. O rodzaju świadczenia decyduje Kierownik na podstawie złożonego wniosku oraz wywiadu środowiskowego.

Świadczenia przyznawane są na wniosek:

  •   rodziców (opiekuna prawnego) dziecka albo na wniosek pełnoletniego ucznia,
  •   zainteresowanego mieszkańca,
  •   z urzędu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń, albo dziecko uczęszczające do przedszkola jest głodne, dyrektor szkoły udziela pomocy formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej o udzieleniu pomocy. W takim przypadku pomoc nie wymaga ustalania sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.

Zegar

Imieniny