Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Zasiłek stały

Czcionka:

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł,

  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie   niezdolnej   do   pracy,  jeżeli   jej   dochód,   jak   również   dochód   na  osobę  w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł na osobę.

 

Wysokość zasiłku stałego:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej (634 zł) a dochodem tej osoby,  z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;

  • w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie (514 zł)  a dochodem na osobę w rodzinie;

  • kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna,  zasiłek stały nie przysługuje.

 

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: . Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

 

Zegar

Imieniny