Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek energetyczny

Czcionka:

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (dz.U z 2022r. poz.1)  od dnia 4 stycznia 2022r. wnioski o wypłatę dodatku energetycznego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.  przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018r. wynosi:

  1.  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22 zł/miesiąc;
  2.  dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,58 zł/miesiąc;
  3.  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,70 zł/miesiąc.

Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Zegar

Imieniny