Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Zasiłek rodzinny

Czcionka:

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi od 01 listopada 2016r. miesięcznie:

 •    95  zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 •   124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 •   135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 •    18 roku życia,
 •    21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 •    24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 •   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 •   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 •   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 •   pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 •   osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

                   -   rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

                   -   ojciec dziecka jest nieznany,

                   -   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

                   -   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia                   alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 •   członkowi  rodziny  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:

 •    poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
 •    kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 •    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 •   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 •    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
 •   zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
 •    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym okres zasiłkowy  lub  oświadczenia,
 •    w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,
 •    dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 •    zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 •    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 •    oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 •    zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,
 •    kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 •    informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 •    kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 •    inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 •    dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 •    dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 •    dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 •    dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 •    dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 •    dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 •    dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zegar

Imieniny