Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Czcionka:

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY

Podstawa prawna:

1.   Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.);

2.  Rozporządzenie Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2229).

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

 •   do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
 •   jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej  - do ukończenia 25 roku życia,
 •   jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku  której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Komu nie przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 •   została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 •   zawarła związek małżeński

Kryterium dochodowe

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych wcześniej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Wniosek o przyznanie świadczenia

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek składa się w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy trwa od 1 października jednego roku do 30 września roku następnego:

 • przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
 • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

Wykaz dokumentów do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń  z Funduszu Alimentacyjnego 

 

 1. dowód osobisty - obowiązkowo każda osoba składająca wniosek (gdy osoba przebywa na terenie gminy Międzylesie bez stałego zameldowania dołącza tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu np: umowa najmu mieszkania);
 2. gdy osoba zawarła, kolejny raz związek małżeński - odpis skrócony aktu małżeństwa;
 3. akty urodzenia osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – osoby składające wniosek po raz pierwszy;
 4. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne - komornika sądowego lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku;
 5. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2014;
 6. w przypadku gdy osoba uprawniona jest niepełnosprawna w stopniu znacznym oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (dot. osób, które ukończyły 18 rok życia);
 8. odpis wyroku zasądzającego alimenty;

9)     DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODU (należy złożyć dla każdego pełnoletniego członka rodziny indywidualnie)

 1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) np. stypendia szkolne, stypendia socjalne;

b)    oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy osób, które uzyskiwały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej);

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy, albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe) ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 2. dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz ich wysokość:
 3.   świadectwo pracy +  Pit 11 za 2014r.
 4.   umowa zlecenie + Pit 11 za 2014r.;
 5.   decyzja o utracie prawa do pobierania zasiłku lub stypendium + Pit 11 za 2014r.
 6.   decyzja o zamknięciu działalności gospodarczej.

lub uzyskanie dochodu

 •   zaświadczenie o dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie  dochodu  (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
 •   decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku podjęcia działalności gospodarczej);

Zgłoszenie uzyskania dochodu jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem - Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA!

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych - drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 3.  zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;

WAŻNE!

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nie leżących  po stronie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę, aby zawierał:

1)     dane dotyczące członków rodziny, imię nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,

 1. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 2. oświadczenia wnioskodawcy o miejscu zamieszkania , wieku, zatrudnieniu, sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do płacenia alimentów względem osoby uprawnionej, którymi są:  babcia, dziadek osoby uprawnionej (rodzice dłużnika), babcia, dziadek osoby uprawnionej (rodzice mamy osoby uprawnionej), rodzeństwo rodziców osoby uprawnionej.

Zegar

Imieniny