Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Świadczenie wychowawcze 500+

Czcionka:

Rodzina 500 plus

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134, z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą”po nowelizacjiustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho-wywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924) – zwaną dalej „ustawą zmieniającą”

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U poz.214)

 

 

Realizator „Programu 500+” w gminie Międzylesie:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu ul. Kolejowa 3, tel. 74 812 66 38 oraz 74 814 87 64

 

Kiedy wnioski w 2019?

  • Ośrodek będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci od dnia 1 lipca 2019r. składane drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019r. również składane w formie papierowej

  • Wniosek będzie można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet tj. za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

Kto otrzyma świadczenie:

Świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy przysługuje:

1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4. dyrektorowi domu pomocy społecznej

 

Na jaki czas będzie przysługiwało świadczenie?

  • Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy okres zasiłkowy ustalany będzie od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego (powyższy, docelowy okres świadczeniowy zacznie obowiązywać od okresu 2021/2022, co wynika z przepisów przejściowych zawartych w ustawie zmieniającej (art. 7 ust. 2 i art. 11).

  • Wnioski złożone od 1 lipca 2019r. będą zawierały datę końcową okresu 31 maja 2020r.

 

Rodziny zastępcze:

  • Dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny te powinny zwrócić się o przyznanie świadczenia 500,-zł do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

 

Świadczenie wychowawcze a świadczenia na dzieci pobierane za granicą:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji sys-temów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w któ-rym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o ko-ordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.Wojewoda ustala, czy w przekazanej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji sys-temów zabezpieczenia społecznego.

W przypadku gdy wojewoda, ustali, że mają zastosowa-nie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ustala prawo do świadcze-nia zgodnie z art. 11 ustawy, w tym, w przypadku przyznania świadczenia - o ile we wniosku o świadczenie wychowawcze został podany adres poczty elektronicznej - przekazuje stronie informację, o której mowa w art. 13a ust. 2 oraz informuje organ właściwy o przyznaniu świad-czenia w celu dokonywania wypłat przyznanego świadczenia przez organ właściwy

 

Świadczenie wychowawcze a inna pomoc z Ośrodka:

  • Świadczenie wychowawcze 500,-zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Czy wydatkowanie środków będzie kontrolowane:

  • W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia u rodziny będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w rodzinie. Pracownik Ośrodka na podstawie informacji od pracownika socjalnego będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową lub w formie opłacania usług. W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nastąpi odmowa przyznania świadczenia lub wstrzymanie jego wypłaty.

 

 

Zegar

Imieniny