Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Międzylesie

Dodatek mieszkaniowy

Czcionka:

KRYTERIA PRZYZNANIA 

kropka   posiadanie dochodu nie przekraczającego 125% najniższej emerytury brutto, to jest 1.250 (na jedną osobę w rodzinie) i 175% najniższej emerytury brutto (dla osoby samotnej), tj. 1.750 Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Najniższa emerytura od 1 marca 2017r. wynosi 1.000,-zł brutto
kropka   posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, bądź uprawnień do przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego
kropka   powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:
- dla 1 osoby - 45,5 m2
- dla 2 osób - 52,0 m2
- dla 3 osób - 58,5 m2
- dla 4 osób - 71,5 m2
- dla 5 osób - 84,5 m2
dla każdej następnej osoby dodatkowo 6,5 m2
Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 19,5 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim.

WARUNKI UZYSKANIA

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej wypełniony wniosek potwierdzony u Zarządcy budynku, w którym znajduje się zajmowany przez wnioskodawcę lokal wraz z niezbędnymi dokumentami:

  • ostatni rachunek za energię elektryczną,
  • ostatni rachunek za wodę (lub potwierdzić wniosek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu),
  • ostatni rachunek za wywóz śmieci (lub potwierdzić wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu),
  • wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy, to jest za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

kropka   wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać do 20-tego dnia  miesiąca, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy
kropka  
dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie złożenia wniosku,
kropka 
bezwzględnie należy pamiętać o regulowaniu na bieżąco różnicy między czynszem a dodatkiem mieszkaniowym; W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Należy pamiętać, że pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych opłat, naraża się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.

kropka   OPS ma prawo do sprawdzania stanu majątkowego wnioskodawców i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego; Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U z 2013r., poz.589).

kropka   Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość

Zegar

Imieniny